Privacy beleid

In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe TassCoffee omgaat met uw persoonsgegevens. TassCoffee hecht veel belang aan het waarborgen van uw privacy en engageert zich om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

TassCoffee is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

TassCoffee houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR).

Dit betekent dat:

uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • we vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • we passende technische en organisatorische maatregelen namen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • er geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • we op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

TassCoffee verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TassCoffee (i.k.v. uitvoering overeenkomst);
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, bewaren en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum, nationaliteit, moedertaal, behaalde diploma, studierichting
 • Professionele gegevens zoals tewerkstellingssituatie, beroep, sector • Reden van uw eventuele samenwerking met TassCoffee

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Uw persoonsgegevens en derden

TassCoffee kan, enkel indien dit nodig is voor de correcte uitvoering van bovenstaande doeleinden, uw persoonsgegevens delen met derden.

Een derde partij is betrokken bij:

 • loopbaanbegeleiding via VDAB (loopbaancheques)
 • rekrutering in opdracht van bedrijven
 • webhosting
 • IT beheer (onderhoud, netwerkbeheer,..)

TassCoffee zal nooit persoonsgegevens delen met partijen waarmee contractueel geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij wettelijk verplicht en toegestaan.

Om de kwaliteit van TassCoffee te waarborgen is samenwerking met een erkend auditbureau verplicht. Deze kan mogelijks (persoons)gegevens opvragen en inkijken.

Met samenwerkende partijen (verwerkers) maakt TassCoffee afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Op uw vraag of met uw toestemming kan TassCoffee persoonsgegevens delen met derden. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

TassCoffee bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
In het kader van loopbaanbegeleiding, gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, zijn wij verplicht om van alle cliënten een dossier te bewaren tot 10 jaar na einde mandaat.

Persoonsgegevens die worden bekomen in het kader van andere opdrachten worden bijgehouden volgens de algemene geldende regel; tot maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

Beveiliging van uw gegevens

TassCoffee heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals bijvoorbeeld:

 • De zaakvoerder en enige medewerker van TassCoffee is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Alle personen die namens tasscoffee van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhouding.
 • TassCoffee heeft een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de ICT systemen.
 • Regelmatig wordt een back-up van gegevens van TassCoffee genomen , inclusief de persoonsgegevens, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De maatregelen genomen voor het garanderen van privacy worden op regelmatige basis herbekeken en indien nodig aangepast.

Tracking technologie

De site kan gebruik maken van tracking technologie. Dit is nuttig voor het verzamelen van informatie, zoals het type browser en besturingssysteem, het bijhouden van het aantal bezoekers van de site, en te begrijpen hoe bezoekers de site gebruiken. Persoonlijke informatie kan niet worden verzameld via tracking technologie.

Uw rechten

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvingen. Onderaan deze privacy verklaring vindt u hoe u contact met ons kan opnemen.

U kunt eventueel bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door TassCoffee kan u hierover contact met ons op te nemen (zie contactgegevens onderaan). U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

TassCoffee kan de privacy statement te allen tijde wijzigen. Deze wijziging zal op de website gecommuniceerd worden.

Contact

Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

TassCoffee (TassCo bvba)
Natalie Neyt (zaakvoerder)
Onze Lieve Vrouwstraat 29
3080 Vossem
natalie.neyt@tasscoffee.be

Laatste update op 24 augustus 2020.

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies.